അടുത്തത് ഇറച്ചി കടകൾ !; നവകേരള സദസിന് മുന്നോടിയായി കായംകുളത്ത് ഇറച്ചി കടകൾ മൂടിയിടണമെന്ന് നിർദേശം, പ്രതിഷേധവുമായി കച്ചവടക്കാർ
#Navakeralasadas #navakerala #Keralanews #Newsupdates #Slaughterhouse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *