ഗവർണറല്ല, ചരിത്രം അറിയില്ലെങ്കിൽ ആർഷോ അത് പഠിക്കണം ; വാരിയലക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയ ! |ARSHO

#arsho #governor #arifmohammedkhan #cpm #facebook #viralpost #socialmedia #yechuri #indiragandhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *